Działalność ŚDS

Instytucja ma na celu niesienie pomocy i tworzenie oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz z niepełnosprawnością intelektualną. Poprzez różnorodne działania terapeutyczne staramy się umożliwiać uczestnikom: rozwijanie indywidualnych zainteresowań, odkrywanie nowych, nieznanych wcześniej talentów, podtrzymywanie i nabywanie nowych umiejętności oraz poprawę ogólnej kondycji psychofizycznej.

Zadaniem Domu jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia uczestników. Poprzez swoją działalność Dom służy wsparciem społecznym pozwalającym zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe uczestników, uczy samodzielności oraz wiary we własne możliwości.

Dla każdego z uczestników przygotowywany jest indywidualny plan wspierająco- aktywizujący, adekwatny do typu schorzenia uczestnika, jego możliwości i zainteresowań.
Realizowany jest on przy pomocy różnych form działalności, takich jak:

  • trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi
  • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w urzędach, w instytucjach kultury
  • trening umiejętności społecznych trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych
  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym: znajomość lokalizacji instytucji i urzędów; pomoc w wypełnianiu wniosków, pisaniu podań itp.
  • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym: mobilizowanie do systematycznych kontroli u lekarzy specjalistów, wykonywania badań profilaktycznych; wyrabianie nawyku systematyczności w przyjmowaniu leków; znajomość lokalizacji jednostek ochrony zdrowia; uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza; pomoc w zakupie leków; pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia; pomoc w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do złożenia wniosków na komisje lekarskie, uzyskania świadczeń z ZUS, PCPR, MGOPS, UMiG, itp.; pomoc w wypełnianiu wniosków, pisaniu podań do NFZ, PFRON, itp.; działania terapeutyczne i profilaktyczne w zakresie walki z nałogami
  • niezbędna opieka,
  • poradnictwo psychologiczne,
  • terapia ruchowa, w tym: zajęcia sportowe turystyka i rekreacja
  • terapia zajęciowa, w tym: zajęcia kulinarne, zajęcia teatralno – muzyczne, zajęcia stolarskie, zajęcia komputerowo – czytelnicze; zajęcia krawiecko – hafciarskie, zajęcia plastyczne, zajęcia z witrażu, zajęcia ceramiczne, zajęcia ruchowe.

W ramach treningu kulinarnego Dom umożliwia naszym uczestnikom codzienne korzystanie z gorącego posiłku.

ŚDS posiada także własny środek transportu – samochód dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, który zapewnia uczestnikom codzienny dojazd do ośrodka i powrót do miejsca zamieszkania. Na zajęcia terapeutyczne do Domu można przyjeżdżać również samodzielnie, własnym środkiem transportu.

W ramach naszych działań organizujemy okazjonalne spotkania i uroczystości, na których prezentujemy twórczość artystyczną uczestników. Często uczestniczymy w różnych imprezach integracyjnych, wystawach, przeglądach twórczości artystycznej i teatralnej oraz turniejach i spartakiadach sportowych. W ramach promocji turystyki i rekreacji organizujemy dla uczestników zajęcia i spotkania tematyczne w plenerze, spacery.