RODO

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych w Środowiskowym Domem Samopomocy w Knapach jest Pan Zbigniew Murjas.

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się drogą elektroniczną pod adresem poczty eletronicznej: inspektor@cbi24.pl.

DOKUMENTY DO POBRANIA

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W KNAPACH

Dane teleadresowe:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Knapach

Knapy ul. Szkolna 2, 39-451 Skopanie

Tel. 601 163 620

e-mail: sdsbaranow@op.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy w Knapach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://archiwum.sdsknapy.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: marzec 2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

 • obrazy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, mogą nie posiadać tekstów zastępczych; 
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu;
 • kilka elementów wejściowych typu radio, pole wyboru, plik, tekst lub hasło, element wyboru lub obszar tekstowy nie ma tytułu ani przypisanej etykiety;
 • umieszczone w serwisie filmy pochodzą z serwisu YouTube i nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych – poprawienie dostępności strony w tym zakresie niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego; 
 • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA; 
 • w zakresie plików PDF prowadzone są prace, aby zapewnić dla tych dokumentów cyfrową dostępność w warstwie tekstowej, czyli umożliwić wyszukiwanie pełnotekstowe oraz indeksowanie treści wyszukiwarkom internetowym, a także odczytywanie przez przeglądarki głośnomówiące używane przez osoby niewidome. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR (np. OnlineOCR); 

Jednocześnie dokładamy starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Ułatwienia na stronie podmiotowej: 

 • możliwość powiększenia liter na stronie (normalna wielkość tekstu, duża wielkość tekstu, bardzo duża wielkość tekstu), 
 • przejrzysty i czytelny układ materiałów,
 • menu aktywowane klawiszem TAB bezpośrednio po otwarciu strony, pozwalające dotrzeć do: menu głównego / treści / stopki,

Oświadczenie sporządzono dnia 23. 09. 2020 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny przy pomocy narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa http://archiwum.sdsknapy.pl spełnia wymagania w 100%.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej nie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pani Dominika Żyra, adres poczty e-mail: d.zyrasdsknapy@op.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 601 163 620.
 • Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
 • Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 • W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
 • Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/.

Dostępność architektoniczna:

Pomieszczenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Knapach mieszczą się w budynku należącym do Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. ŚDS mieści się w budynku wolnostojącym, jednopiętrowym.

Opis dostępności wejść do budynku:

Do budynku  prowadzą  szerokie drzwi wejściowe o szer.1,30 m  na wysokości 3 schodów usytuowane od ulicy  oraz drugie  główne wejście  od parkingu o szer. 1,30  bez progów z podjazdem dla wózków. Na placu przyległym do budynku znajduje się parking dla samochodów osobowych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Budynek posiada korytarze o szerokości 2,30 m pokryte wykładziną PCV i płytkami ceramicznymi. W budynku znajduje się winda wewnętrzna do wysokości I pietra. Szerokie korytarze pozwalają na manewrowanie wózkiem inwalidzkim. Łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań (np. pochylni, platform, informacji głosowych, informacje o pętlach indukcyjnych):

Winda wewnętrzna do wysokości I pietra.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Przy budynku jest parking, który jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyznaczonych jest dwa stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Podjazd do budynku z parkingu umożliwia wjazd do pomieszczeń ŚDS dla osób z wózkiem inwalidzkim.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu: do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia. Certyfikat wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

W ŚDS nie ma tłumacza polskiego języka migowego, a także brak urządzenia umożliwiającego tego rodzaju tłumaczenie.